O konkursie

Gmina-Miasto Płock oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w dwuetapowym konkursie studialno-realizacyjnym na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych Etapu I (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięć (5) najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych Etapu II (Etap II konkursu).

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

Przedmiotem konkursu jest:

a) Cześć studialna (Etap I konkursu):

W Etapie I konkursu Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne obejmujące koncepcję budynku Sali koncertowej oraz zagospodarowania placu Nowy Rynek wraz z pasażem Vuka Karadżica i terenami przyległymi.

Do Uczestnika konkursu w Etapie I należy w szczególności opracowanie studialnej koncepcji zawierającej:

– zagospodarowanie terenu uwzględniające różnorodne możliwości użytkowania placu, pasażu i terenów przyległych,

– propozycję kierunków przekształceń lub uzupełnień zabudowy na terenach przyległych do placu i pasażu,

– koncepcję rozwiązań komunikacyjnych, w tym w zakresie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, uwzględniającą również powiązanie terenu opracowania z i terenów sąsiednich,

– koncepcję rozwiązań w zakresie parkowania uwzględniającą lokalizację miejsc postojowych przyulicznych oraz garażu wielostanowiskowego,

– propozycję bryły, wstępnych rozwiązań elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu funkcjonalno-użytkowego budynku sali koncertowej.

b) Cześć realizacyjna (Etap II konkursu):

W Etapie II konkursu Uczestnik musi przedstawić koncepcję będącą rozwinięciem rozwiązań z poprzedniego etapu zawierającą:

– szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu sali koncertowej,

– szczegółową koncepcję zagospodarowania placu Nowy Rynek,

– szczegółową koncepcję architektoniczną garażu wielopoziomowego.

Zakres opracowania został podzielony na zakres studialny (Etap I konkursu) oraz zakres realizacyjny (Etap II konkursu).

Obszar objęty konkursem został wskazany na graficznym Załączniku nr 10a do Regulaminu. Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar około 9,24 ha, natomiast obszar Etapu II Konkursu to około 2,96 ha (w ramach tego obszaru należy zlokalizować obiekt sali koncertowej i garaż podziemny). Zamawiający dopuszcza rozszerzenie obszaru opracowania określonego w Etapie I konkursu, jeśli Uczestnik uzna, za zasadne powiązać przestrzennie z nowym zagospodarowaniem obszar wykraczający poza ustalone Regulaminem granice.

Założenia i wytyczne do konkursu oraz zakres obiektów i elementów zagospodarowania zarówno dla Etapu I jak i Etapu II zawiera Załącznik nr 10b do Regulaminu.