Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-plock@sarp.warszawa.pl do dnia: 03.07.2019 r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 08.07.2019 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-plock@sarp.warszawa.pl do dnia: 09.09.2019 r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 16.09.2019 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-plock@sarp.warszawa.pl do dnia 02.12.2019r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.12.2018r.

10.12.2019r. 
Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania prac konkursowych (wyjaśnienie 5)
Wyjaśnienie (5) treści Regulaminu Konkurs Płock.pdf
WYJAŚNIENIE (5) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1                                                                                                                                  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pliku dwg z dokładnie zaznaczonym przebiegiem obrysu płytki do makiety na mapie zasadniczej.

ODPOWIEDŹ:

Plik dwg. z dokładnie zaznaczonym przebiegiem obrysu płytki do makiety na mapie zasadniczej został umieszczony na stronie internetowej Konkursu (https://konkurs-plock.sarp.warszawa.pl) w zakładce „Aktualności” oraz „Regulamin konkursu” a także załączony do maila z niniejszym wyjaśnień.

Organizator przypomina, iż zgodnie z informacją w przesłanym wszystkim Uczestnikom konkursu pismem z dnia 21.10.2019r. mogą Oni odebrać wyjmowane płytki z makiety „matki” będące podstawą do stworzenia własnej makiety konkursowej w Sekretariacie Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Podstawą wydania Uczestnikowi konkursu wyjmowanej płytki z makiety „matki” będzie okazanie pokwitowania złożenia opracowania studialnego podpisanego przez osobę przyjmującą opracowanie i z pieczęcią Oddziału Warszawskiego SARP.

PYTANIE 2

Czy, analogicznie do postanowienia z Etapu I, istnieje możliwość przedstawienia  rysunków rzutów i przekrojów obiektu parkingu wielostanowiskowego w skali innej niż 1:200? Na przykład 1:400?.

ODPOWIEDŹ:

Nie.

29.11.2019r. 
Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania prac konkursowych (wyjaśnienie 4)
Wyjasnienie_4_tresci_Regualminu_Konkurs_Płock.pdf

WYJAŚNIENIE (4) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

W przesłanych uwagach i zaleceniach opracowań zakwalifikowanych do II Etapu w kilku miejscach jest mowa o korekcie kubatury sali kameralnej i powierzchni scen dla obu sal. Jednocześnie w programie funkcjonalno-użytkowym jest mowa jedynie o kubaturze Sali koncertowej wynoszącej „min 15m3 kubatury sali na słuchacza+wykonawcę”, brak jest uszczegółowienia czy kubatura ta jest kubaturą akustyczną (kubaturą netto) czy kubaturą sali w jej konstrukcji. Z punktu widzenia akustyki i przewidywanych funkcji uważamy, iż obie sale powinny mieć różny wskaźnik kubaturowy na słuchacza+wykonawcę. W związku z tym, w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, prosimy o uszczegółowienie wymagań w zakresie kubatury i powierzchni sceny dla obu sal i podanie dla nich kubatury akustycznej w m3 oraz powierzchni sceny w m2 przy założeniu 700 osobowej widowni Sali koncertowej i 180 osobowej widowni Sali kameralnej

ODPOWIEDŹ:

Wytyczna odnośnie kubatury Sali określona jako minimum 15 m3 na słuchacza + wykonawcę, odnosi się do kubatury netto.

Uwagi i zalecenia na tym etapie nie odnosiły się do wskaźnika kubatura/słuchacz + wykonawca. Na tym etapie Zamawiający zwraca uwagę na prawidłowość ukształtowania geometrycznego kubatury w relacji szerokość/długość/wysokość pomieszczenia (netto).

Zamawiający nie widzi potrzeby uszczegółowienia wymagań w zakresie kubatury i powierzchni sceny dla obu sal i podanie dla nich kubatury akustycznej w m3 oraz powierzchni sceny w m2 przy założeniu 700 osobowej widowni Sali koncertowej i 180 osobowej widowni Sali kameralnej

Zgodnie z Regulaminem konkursu są to decyzje projektanta zależne od przyjętych rozwiązań autorskich i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

PYTANIE 2

Prosimy o bardziej precyzyjne opisanie oczekiwanej funkcjonalności pomieszczenia 4. „Pomieszczenie akustyka/reżysera dźwięku/pomieszczenie rejestracji” wg załącznika nr 10i, a w Załączniku 10b opisanym jako „Możliwość przekazów multimedialnych, transmisji radiowych, telewizyjnych internetowych, studio nagrań. Wskazana funkcja łączona dla Sali koncertowej i kameralnej”

1) Czy jest to pomieszczenie prowadzenia profesjonalnej rejestracji nagrań (i transmisji) z głównej sali koncertowej oraz kameralnej, które powinno zostać ukształtowane akustycznie do odsłuchu tych nagrań z centralnie umieszczoną konsoletą. Z naszego doświadczenia wynika, że osiągnięcie parametrów akustycznych spełniających światowe standardy do profesjonalnego odsłuchu monitorowego zestawem głośników (np. surround 5.1 zgodnie z aktualnymi zaleceniami (SSF, EBU, ITU)) wymagałoby zwiększenia powierzchni do ok. 40m2.

2) Czy też pomieszczenie to ma pełnić funkcję małego studia nagrań? Jakiego typu nagrań? W tym wypadku należałby uwzględnić jeszcze dodatkowe pomieszczenie reżyserni. Dalej pytanie jakie byłyby oczekiwane parametry funkcjonalno-akustyczne takiej reżyserni?

Prosimy o odniesienie się Zamawiającego do powyższych wątpliwości i doprecyzowanie oczekiwań.

Prosimy również o potwierdzenie że jest to pomieszczenie dla którego wskazano w zaleceniach do Etapu II ” Wyraźnie wskazać miejsce studia nagrań”, gdyż innego pomieszczenia związanego z nagraniami w programie nie znaleźliśmy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że sformułowana uwaga dotycząca studia nagrań dotyczy pomieszczenia akustyka/reżysera dźwięku/pomieszczenia rejestracji. Prośba o wyraźne wskazanie lokalizacji odnosi się do sytuacji, w której Zamawiający nie miał pewności co do usytuowania ww. pomieszczenia z przyczyn wynikających z prezentacji graficznej pracy.

Zgodnie z Regulaminem ww. pomieszczenie ma zapewnić możliwość przekazów medialnych, transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz rejestracji wydarzeń. Propozycje autorskie rozwiązań co do zasady mają odnosić się do sugerowanych metraży pomieszczeń. Do decyzji autorów należy dysponowanie odstępstwem we wskaźnikach powierzchniowych w uzasadnionych przypadkach zachowując wymagania dotyczące całkowitego metrażu oraz kosztów realizacyjnych.

Oprócz funkcji wymienionych powyżej wskazane jest, aby to pomieszczenie miało także funkcję małego studia nagrań (zespoły kameralne: instrumentalne, wokalne, wokalno – instrumentalne do max 12 osób) + instrumentarium (fortepian, zestaw perkusyjny, instrumenty dęte, itp.). Większe składy mogą realizować nagrania na sali kameralnej lub koncertowej zgodnie z założeniami zawartymi w regulaminie.

PYTANIE 3

Prosimy o doprecyzowanie sposobu funkcjonowania poszczególnych sal prób części orkiestrowej.

1) Nr 15 – Sala prób orkiestry – W programie została określona jej powierzchnia jako 100m2.

Jest to powierzchnia zdecydowanie za mała dla pomieszczenia pełnej orkiestry symfonicznej i stworzenia odpowiednich warunków akustycznych. Przykładowo estrada orkiestrowa wynosi 200-250m2.

Prosimy o sprecyzowanie ilości muzyków na jaką powinna być ta sala przewidziana przy założonych 100m2, skąd będą wynikały podstawowe parametry jak kubatura akustyczna i wysokość pomieszczenia.

2) Nr 16 i 17 – Sale prób sekcyjnych. Prosimy o określenie ilości muzyków dla obu sal, skąd będą wynikały podstawowe parametry jak kubatura akustyczna i wysokość pomieszczenia.

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1 i 2

W założeniach sugerowana jest możliwość łączenia pomieszczeń przeznaczonych na próby w celu uzyskania jednej dużej (np.: 300 metrowej powierzchni) co umożliwia wykonanie prób pełnego składu orkiestrowego (80 osób) oraz chóru, za pomocą np.: przesuwanych ścian. Sekcja smyczkowa do 50 osób (w tym harfa, klawesyn), sekcja dęta, perkusja, fortepian do 30 osób (należy uwzględnić instrumentarium). Sugestie takich rozwiązań zostały zaproponowane w założeniach zał. nr 10 b (wytyczne str. 21).

16.09.2019 r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania prac konkursowych
.
Wyjaśnienie 3 treści Regualminu Konkurs Płock.pdf

16.09.2019
WYJAŚNIENIE (3) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

PYTANIE 1                                                                                                                                    

Czy ze względu na wskazywaną wielofunkcyjność sali koncertowej w oczekiwaniu Inwestora powinna ona być wyposażona w:

– w kieszenie sceniczne

– komin sceniczny

– zapadnie (pod dekoracje)

– kulisy typu teatralnego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje przede wszystkim ukształtowania funkcji podstawowej, tj. sali na potrzeby koncertów muzyki symfonicznej oraz dzieł wokalno-instrumentalnych. Organizator pozostawia Uczestnikom decyzję w sprawie zakresu realizacji, wyszczególnionych w Zał. 10b, dodatkowych funkcji, a także odpowiadających im konkretnych rozwiązań technologicznych, z zastrzeżeniem, że ich wprowadzenie nie powinno pogarszać walorów użytkowych, a w szczególności akustycznych funkcji podstawowej. Uczestnicy muszą także uwzględnić, że całość inwestycji nie może przekroczyć założonego przez Organizatora budżetu, o którym mowa w Rozdziale II pkt 5 Regulaminu konkursu.

Proponowane rozwiązania funkcjonalne i technologiczne będą przedmiotem oceny Sądu konkursowego.

PYTANIE 2                                                                                                                                    

Rozumiemy, że podstawową funkcją sali koncertowej będą nienagłaśniane koncerty muzyki symfonicznej. Prosimy o potwierdzenie

ODPOWIEDŹ:

Tak. Podstawową funkcją sali koncertowej będą nienagłaśniane koncerty muzyki symfonicznej.

PYTANIE 3                                                                                                                                    

Jeżeli podstawową funkcją miałyby być koncerty muzyki symfonicznej, to czy biorąc pod uwagę, założenia budżetowe oraz priorytet osiągnięcia dobrej akustyki bez nagłośnienia i skomplikowanych ustrojów akustycznych, to czy można założyć, iż pozostałe funkcjonalności sali będą osiągnięte za pomocą minimalnych środków technicznych?    

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 4                                                                                                                                   

Czy Inwestor oczekuje zaprojektowania zapadni dla fortepianu koncertowego?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Wg punktu 3.3.3 poz. 1.2. Załącznika 10b

PYTANIE 5                                                                                                                                    

Czy podesty dla orkiestry i chóru mają być ruchome (hydraulika) czy demontowalne, czy ewentualnie stałe?

ODPOWIEDŹ:

Demontowalne.

PYTANIE 6                                                                                                                                    

Czy budynek garażu będzie realizowany jednocześnie z budynkiem sali koncertowej?

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE 7                                                                                                                                    

Czy budynek garażu zawiera się w kwocie inwestycji: 79 mln netto?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 8                                                                                                                                    

Czy budynek garażu może być konstrukcyjnie powiązany z budynkiem sali koncertowej? Tzn. czy możliwe jest lokalizowanie garażu częściowo lub całkowicie pod budynkiem koncertowym, oczywiście z zachowaniem odrębności funkcjonalnej i technicznej?

ODPOWIEDŹ:

Organizator pozostawia to do decyzji Uczestników konkursu z zastrzeżeniem, iż priorytetem jest uzyskanie odpowiednich warunków akustycznych w budynku sali koncertowej.

PYTANIE 9                                                                                                                                    

Czy wymogiem Inwestora jest zrobienie garażu do 5000m2 powierzchni użytkowej, czy osiągnięcie min. 200 miejsc parkingowych w garażu?

ODPOWIEDŹ:

Wskazaniem Organizatora jest osiągnięcie 200 miejsc parkingowych w garażu wielostanowiskowym.

PYTANIE 10                                                                                                                                  

Prosimy o uściślenie pojęcia małe formy teatralne w kontekście rozwiązań technologii teatralnej. Czy uczestnicy konkursu mogą zaproponować rozwiązania funkcjonalne i programowe w zakresie technologii teatralnej nie ujęte w programie funkcjonalnym a maksymalizujące elastyczność projektowanej sali?

ODPOWIEDŹ:

Tak, z zastrzeżeniem, że zaproponowane dodatkowe rozwiązania nie będą generować dodatkowej powierzchni ani kubatur. Zamawiający zwraca uwagę, że w sąsiedztwie projektowanej Sali koncertowej funkcjonuje teatr.

PYTANIE 11                                                                                                                                  

Wydaje nam się, że w programie funkcjonalnym nie przewidziano właściwych pomieszczeń technicznych do obsługi tego rodzaju obiektu. Czy uczestnicy konkursu mogą zaproponować rozwiązania funkcjonalne i programowe nie ujęte w programie funkcjonalnym?

ODPOWIEDŹ:

Organizator konkursu podał program w zakresie wymagań podstawowych. Do zadań Uczestnika konkursu należy autorska propozycja uszczegółowienia programu i funkcji o wszystkie konieczne w opinii Uczestnika konkursu pomieszczenia i przestrzenie służące prawidłowemu i zgodnemu z przeznaczeniem działaniu obiektu o wiodącej funkcji Sali koncertowej.

PYTANIE 12                                                                                                                                  

Czy zamiast wizualizacji z „lotu ptaka” można zamieścić zdjęcia z makiety?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający dopuszcza ujęcia z „lotu ptaka” w formie zdjęcia makiety, z zastrzeżeniem, że proponowana forma prezentacji powinna umożliwiać w sposób jednoznaczny ocenę przyjętych rozwiązań przestrzennych.

Jednocześnie informujemy, że Organizator udostępnia na stronie internetowej konkursu (www. konkurs-plock.sarp.warszawa.pl) cyfrowy model przestrzenny placu Nowy Rynek oraz obiektów otaczających rynek, w postaci plików: „.skp”, „.mtl”, „.obj” oraz „.3ds”, oraz udostępni zdjęcia terenu wykonane z drona, w terminie do dnia 24.09.2019 r. (termin uzależniony od pogody)

PYTANIE 13                                                                                                                                  

W załączniku nr 10b do Regulaminu Konkursu w pkt 3.3.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe sali koncertowej jest określona funkcja podstawowa oraz funkcje dodatkowe. W funkcjach dodatkowych na pozycji nr 1 widnieje zapis: „wystawianie małych form spektakli operowych, operetkowych, musicalowych” – czy w związku z tym należy przewidzieć takie elementy jak np. portal, kieszenie, nadscenie?

ODPOWIEDŹ:

Patrz: Odpowiedź na Pytanie 1

PYTANIE 14                                                                                                                                  

Czy jest możliwość wycinki drzew w północnej części placu w chmurkach niebieskich 1,2,3?

Ponad to ten obszar na żółto też ma drzewa, czy jest możliwość ich ewentualnej wycinki – chociaż pewnie nie będzie to potrzebne – pytamy na zaś?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza ingerencję w istniejący układ zieleni, z zastrzeżeniem, że od Uczestników oczekuje się ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum. Usunięte drzewa należy zrekompensować nowymi nasadzeniami.

PYTANIE 15                                                                                                                                  

Sieci pod całym obszarem konkursu będą mogły być przebudowane w razie kondygnacji podziemnych?

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE 16                                                                                                                                  

Czy są plany inwestycyjne dotyczące budynku starego PKS? Czy istniejący tam przystanek linii międzymiastowych zostanie w tym miejscu, czy planuje się go przenieść?

ODPOWIEDŹ:

Teren obejmujący budynek dawnego dworca PKS oraz działki o nr ewid. 146 i 147/35 gdzie zlokalizowane są przystanki podmiejskich i międzymiastowych linii autobusowych jest własnością spółki prawa handlowego. Nie są znane plany właściciela co do przedmiotowej nieruchomości. Zamawiający oczekuje jednak od Uczestników zaproponowania kierunków przekształceń i uzupełnień zabudowy w otoczeniu placu Nowy Rynek i pasażu Vuka Karadzica, w tym budynku dawnego dworca oraz zlokalizowanego za nim placu.

PYTANIE 17                                                                                                                                  

Czy Zamawiający dopuszcza zlikwidowanie drogi zlokalizowanej po zachodniej stronie placu, przy Domu Towarowym i restauracji Saj-Gon, czy stanowi ona niezbędne połączenie komunikacyjne dla Teatru Dramatycznego? Proszę o przekazanie planu funkcjonalnego Teatru w celu zaprojektowania odpowiedniej obsługi komunikacyjnej lub określenie lokalizacji wejść do budynku Teatru.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zmianę organizacji ruchu w obrębie placu Nowy Rynek w tym likwidację lub zmianę przebiegu przedmiotowej drogi, z zastrzeżeniem uwzględnienia przepisów odrębnych, w tym przepisów z zakresu lokalizacji dróg pożarowych, oraz uwarunkowań lokalnych tj. zapewnienia obsługi komunikacyjnej przyległych nieruchomości.

Obsługa komunikacyjna budynku Teatru Dramatycznego, w zakresie dojazdu do parkingu oraz zaplecza technicznego, realizowana jest obecnie od strony al. Jachowicza poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną pomiędzy budynkami teatru oraz hotelu Petropol. Główne wejście do teatru, przeznaczone dla użytkowników, znajduje się od strony placu Nowy Rynek, natomiast wejścia przeznaczone dla obsługi oraz wyjścia ewakuacyjne zlokalizowane są w pozostałych elewacjach, tj. od strony parkingu, drogi wewnętrznej oraz pasażu Vuka Karadzica. Zaplecze techniczne teatru dostępne jest poprzez rampę zlokalizowaną od strony ww. drogi wewnętrznej. Ponadto w budynku znajdują się trzy lokale usługowo-handlowe posiadające osobne wejścia. Dwa od strony parkingu, dostępne bezpośrednio z przyległego ciągu pieszego oraz jeden od strony pasażu posiadający wejście z przyległego tarasu.

PYTANIE 18                                                                                                                                  

W załączniku nr 10b do Regulaminu Konkursu na stronie 9 znajduje się mapa struktury własności, prośba o doprecyzowanie własności terenu budynku Antypodkowy oraz budynków zlokalizowanych po zachodniej stronie placu: restauracji Saj-Gon, salonu meblowego, domu towarowego, pawilonu usługowo-handlowego oraz budynku mieszkalnego – czy w stosunku do tych budynków organizator przewiduje możliwość wykupienia (tak jak w przypadku budynku Antypodkowy)?

ODPOWIEDŹ:

Działka o nr ewid. 263/2 (budynek Antypodkowy, pl. Nowy Rynek 1) znajduje się w wieczystym użytkowaniu spółdzielni. Obecnie toczy się procedura nabycia nieruchomości przez Gminę Miasto Płock.

Działki o nr ewid. 248 (restauracja Saj-Gon), 256 i 257 (dom handlowy TSS, pl. Nowy Rynek 5), 1387 (kamienica mieszkalno-usługowa, ul. Królewiecka 11) oraz 258/2 (budynek usługowy pl. Nowy Rynek 3) są własnością osób fizycznych.

Działka o nr ewid. 255 (sklep meblowy, pl. Nowy Rynek 7) znajduje się w wieczystym użytkowaniu spółki prawa handlowego.

Działka o nr ewid. 258/1 (parterowy pawilon usługowy, pl. Nowy Rynek 3) znajduje się w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych.

Poglądowa mapa własności gruntów znajduje się również na stronie: https://geodezja.plock.eu/e-uslugi/portal-mapowy (warstwa: analityczne, struktura własności).

Gmina Miasto Płock obecnie nie przewiduje zakupu innych nieruchomości poza budynkiem Antypodkowy. Zamawiający oczekuje jednak od Uczestników zaproponowania kierunków przekształceń i uzupełnień zabudowy w otoczeniu placu Nowy Rynek i pasażu Vuka Karadzica, w tym terenów przedmiotowych nieruchomości, w ramach których dopuszcza się m.in. wykup lub sprzedaż na cele inwestycyjne nieruchomości wskazane przez Uczestników.

PYTANIE 19                                                                                                                                  

Czy podana przez organizatora ilość miejsc parkingowych: ok. 200, dotyczy tylko garażu wielostanowiskowego, czy całego terenu łącznie z parkingami przyulicznymi?

ODPOWIEDŹ:

200 miejsc parkingowych dotyczy tylko garażu wielostanowiskowego. Zamawiający pozostawia decyzję co do liczby i lokalizacji miejsc parkingowych przyulicznych Uczestnikom.

PYTANIE 20                                                                                                                                  

Pytanie dotyczące programu: czy 2 bawialnie dla dzieci to dwa pomieszczenia po 36 m2 czy dwa pomieszczenia po 18 m2?

ODPOWIEDŹ:

Dwa pomieszczenia po 18 m2.

PYTANIE 21                                                                                                                                  

Organizator podaje maksymalną całkowitą powierzchnię zabudowy 6300 m2 – czy dla terenu inwestycji wskazuje się maksymalną powierzchnię zabudowy, oraz maksymalną wysokość budynku?

ODPOWIEDŹ:

Organizator wskazał maksymalną całkowitą powierzchnię budynku sali koncertowej tj. 6300 m2 oraz całkowitą powierzchnię budynku garażu wielostanowiskowego tj. 5000 m2, przy czym zgodnie z Załącznikiem nr 10b do Regulaminu dopuszcza się odstępstwa w uzasadnionych wypadkach, z zastrzeżeniem, że całość inwestycji nie przekroczy założonego przez Organizatora budżetu, o którym mowa w Rozdziale II pkt 5 Regulaminu konkursu.

Zamawiający nie określa maksymalnej powierzchni zabudowy oraz maksymalnej wysokości dla nowych obiektów, zostawiając Uczestnikom decyzję co do formy i gabarytu proponowanych obiektów. Należy mieć na uwadze jednak walory użytkowe oraz kompozycyjne proponowanych obiektów, w tym kontekst okolicznej zabudowy oraz relacje w stosunku do przestrzeni placu.

Kontekst przestrzenny placu stanowią budynki tworzące cztery pierzeje placu. Od południowej i wschodniej strony plac otaczają kamienice mieszklano-usługowe o wysokości od ok. 10,3 m (ul. Tumska 17) do ok. 21,1 m (pl. Nowy Rynek 14), przy czym wysokość gzymsu elewacji frontowej waha się odpowiednio od ok. 6,3 m do ok. 15,4 m. Stronę zachodnią tworzą przeważnie obiekty usługowe o wysokości od ok. 3,5 m (restauracja Saj-Gon, pl. Nowy Rynek 9) do ok. 22,3 (Teatr Dramatyczny, pl. Nowy Rynek 11), przy czym wysokość elewacji frontowej wynosi odpowiednio dla tych obiektów: ok 3,5 m i 15,3 m. W przypadku strony północnej pierzeję tworzą budynek mieszkalno-usługowy, dawny dworzec PKS, oraz hotel, z których najwyższy ma kalenice na wysokości ok. 16,6 m (al. Jachowicza 42), a najniższy na wysokości ok. 14,5 m (al. Jachowicza 40). Wysokości gzymsu elewacji frontowej wahają się odpowiednio od ok, 13,5 m do ok. 14,4 m.

Ponadto w bezpośredniej okolicy znajdują się obiekty dużo wyższe, w szczególności z otaczającej zabudowy wyróżniają się budynek hotelu Pertropol (al. Jachowicza 49) oraz budynek mieszkalny przy ul. Królewieckiej (ul. Królewiecka 3), oba o wysokości maksymalnej ok. 31,5 m.

Jednocześnie informujemy, że Organizator udostępnia na stronie internetowej konkursu (www. konkurs-plock.sarp.warszawa.pl) cyfrowy model przestrzenny placu Nowy Rynek oraz obiektów otaczających rynek, w postaci plików: „.skp”, „.mtl”, „.obj” oraz „.3ds”, z którego można odczytać wysokość otaczającej zabudowy.

Uczestnicy powinni również uwzględnić zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 565/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku), które dla przedmiotowego terenu zawiera zapis odnoszący się do kształtowania zabudowy:

„Liczba kondygnacji: do 5, poza sytuacjami szczególnymi wymagającymi nawiązywania do wysokości zabudowy sąsiedniej. Zaleca się kontynuację i uzupełnienia zabudowy pierzejowej o ile taka występuje.”

Także przepisy odrębne z zakresu lotnictwa, a w szczególności zapisy „Planu powierzchni ograniczających lotniska Płock” dla okolic Nowego Rynku wprowadzają ograniczenie wysokości obiektów budowlanych do 145,5 m n.p.m.

PYTANIE 22                                                                                                                                  

WC dla administracji – czy organizator przewiduje, że pracownicy zaplecza administracyjnego będą korzystać z WC ogólnodostępnego? Brak toalety w programie administracji.

ODPOWIEDŹ:

Organizator konkursu podał program w zakresie wymagań podstawowych. Do zadań Uczestnika konkursu należy propozycja uszczegółowienia programu i funkcji o wszystkie pomieszczenia, przestrzenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektu, zgodnie z zaproponowanymi w pracy konkursowej autorskimi rozwiązaniami.

PYTANIE 23                                                                                                                                  

Czy organizator przewiduję powiększenie powierzchni parkingu o funkcje uzupełniające (lokale usługowo-handlowe – aktywne partery, targowisko)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający pozostawia Uczestnikom decyzję w sprawie ewentualnej lokalizacji i programu funkcji uzupełniających program podstawowy, z zastrzeżeniem, że całość inwestycji nie przekroczy założonego przez Organizatora budżetu, o którym mowa w Rozdziale II pkt 5 Regulaminu konkursu. Proponowane rozwiązania będą przedmiotem oceny Sądu konkursowego.

PYTANIE 24                                                                                                                                  

Czy w projektowaniu należy brać pod uwagę ewentualność pozostawienia antypodkowy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający pozostawia Uczestnikom konkursu decyzję w sprawie likwidacji lub adaptacji budynku antypodkowy, z zastrzeżeniem, że pierwotnym założeniem było jednak wyburzenie przedmiotowego budynku. Proponowane rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne będą przedmiotem oceny Sądu konkursowego.

PYTANIE 25                                                                                                                                  

Ile jest w antypodkowie lokali i o jakiej powierzchni?

ODPOWIEDŹ:

Budynek antypodkowy posiada obecnie 53 lokale usługowo-handlowe, o wielkości od ok. 10 m2 do ok 50 m2, położone na dwóch kondygnacjach. Łączna powierzchnia lokali usługowo-handlowych w budynku wynosi 1504,34 m3, a całkowita jego powierzchnia użytkowa wynosi 1557,90 m2.

PYTANIE 26                                                                                                                                  

Czy organizator wymaga połączenia zaplecza chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses z Salą Koncertową?

ODPOWIEDŹ:

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses jest osobną instytucją i z tego faktu wynika funkcjonalne wydzielenie pomieszczeń dla niego przeznaczonych z całości obiektu. Organizator zwraca jednak uwagę, że chór będzie funkcjonował w tym samym budynku. Do decyzji Uczestnika konkursu należą propozycje współdziałania tych instytucji. Propozycje będą przedmiotem oceny Sądu konkursowego.

PYTANIE 27                                                                                                                                  

Czy przebieg planowanej drogi rowerowej należy przewidzieć dokładnie wg załączonego projektu czy można tę trasę lekko modyfikować?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza modyfikację trasy, geometrii, a także materiału wykończenia nawierzchni, przedmiotowej drogi rowerowej, z zastrzeżeniem, że proponowane rozwiązania powinny tworzyć spójna całość z zresztą zagospodarowania.

UWAGA:

Powyższa odpowiedź należy

PYTANIE 28                                                                                                                                  

Ile miejsc parkingowych należy zapewnić dla budynku Sali Koncertowej w I etapie budowy Sali Koncertowej? Prosimy o podanie wskaźnika.

ODPOWIEDŹ:

Organizator oczekuje 200 miejsc parkingowych. Ilość miejsc nie jest określana na podstawie wskaźnika.

PYTANIE 29                                                                                                                                  

Czy planowany parking na 200 miejsc parkingowych traktowany jest jako również parking dla Sali Koncertowej czy tylko i wyłącznie jako parking miejski ogólnodostępny?

ODPOWIEDŹ:

Planowany garaż wielostanowiskowy w założeniu ma funkcjonować jednocześnie jako parking ogólnodostępny (większość czasu) i parking Sali koncertowej (na czas koncertów), z czego wynika konieczność połączenia funkcjonalnego obiektów przy zachowaniu niezależnego wejścia do garażu z przestrzeni placu.

PYTANIE 30                                                                                                                                  

Czy zamawiający dopuszcza realizację sali kameralnej w formie elastycznego „blackbox” z możliwością adaptacji do innych funkcji?

ODPOWIEDŹ:

Do decyzji uczestnika konkursu. Propozycje będą przedmiotem oceny Sądu konkursowego

PYTANIE 31                                                                                                                                  

Prośba o podanie wysokości budynku Teatru Dramatycznego.

ODPOWIEDŹ:

Wysokość budynku w najwyższym punkcie, czyli nadsceniu wynosi ok. 22,3 m. Natomiast najwyższym punktem elewacji teatru jest szklana „brama”, zlokalizowana pomiędzy parkingiem teatralnym a placem, o wysokości ok. 15,3 m.

Ponadto Organizator udostępnia na stronie internetowej konkursu (www. konkurs-plock.sarp.warszawa.pl) model przestrzenny placu Nowy Rynek oraz obiektów otaczających rynek w postaci plików: „.skp”, „.mtl”, „.obj” oraz „.3ds”, z którego można odczytać wysokości istniejących budynków otaczających plac Nowy Rynek.

PYTANIE 32                                                                                                                                  

W wytycznych zamawiający podaje maksymalną powierzchnię całkowitą budynku: 6300 m2, natomiast według tabeli programowej łączna powierzchnia pomieszczeń i komunikacji wynosi 6650 m2. Prośba o jednoznaczne określenie maksymalnej powierzchni budynku.

ODPOWIEDŹ:

Tabela programowa nie podaje metraży wszystkich poszczególnych powierzchni.

Określenie metrażu kluczowych pomieszczeń i powierzchni leży w gestii Uczestnika konkursu. W tabeli programowej podano maksymalne powierzchnie danego bloku funkcjonalnego.

Nie oznacza to, że każdy blok funkcjonalny ma osiągnąć maksymalna powierzchnię

Ponadto zgodnie z Załącznikiem nr 10b do Regulaminu dopuszcza się odstępstwa od podanych wskaźników powierzchniowych w uzasadnionych wypadkach, z zastrzeżeniem, że całość inwestycji nie przekroczy założonego przez Organizatora budżetu, o którym mowa w Rozdziale II pkt 5 Regulaminu konkursu.

PYTANIE 33                                                                                                                                  

Prośba o określenie uwarunkowań własnościowych dla działek: 281/21, 281/22, 281/5 (skrzyżowanie al. Jachowicza z ul. Nowy Rynek). Czy dla tych działek istnieją plany inwestycyjne? Czy istnieje możliwość wykupienia działek?

ODPOWIEDŹ:

Obecnie brak jest działki o numerze ewid. 281/21, wskazany narożnik tworzą działki o nr ewid. 281/24, 281/25 oraz 281/22.

Działki o nr ewid. 281/24 oraz 281/5 są własnością osoby fizycznej, działka o nr ewid. 281/22 jest własnością Gminy Miasta Płock.

W przypadku terenu obejmującego działki o nr ewid. 281/24 i 281/5 w roku 2011 wydana została Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która pozwalała zrealizować budynek usługowo-biurowo-mieszkalny. Dla budynku określono: minimalną liczbę kondygnacji – na nie mniejszą niż 4, maksymalną wysokości elewacji – na nie większą niż 18,0 m i maksymalną wysokość kalenicy – na nie większą niż 19,5 m. Decyzja dopuszczała również realizację dominanty przy skrzyżowaniu alei i placu o wymiarach: szerokości elewacji od strony al. Jachowicza – 20,0 m (± 2,0 m) i od strony pl. Nowy Rynek – 15,0 (± 1,5 m), wysokości elewacji między 27,0 a 33,0 m oraz wysokości kalenicy między 28,5 a 34,5 m. Dopuszczono realizacje dachów płaskich i spadzistych o kącie nachylenia od 3 do 12°. Elewacje od strony placu oraz al. Jachowicza nakazano realizować jako szczególnie eksponowane. Ponadto dopuszczono realizację drugiej analogicznej dominanty na działce o nr ewid. 1394 (plac Nowy Rynek) i połączenie ich przewiązką ponad nieruchomością drogową: „powyżej poziomu (+4), o wysokości własnej od 1 do 4 kondygnacji lub w strefie nie wyższej niż 2 ostatnie kondygnacje”.

Obecnie nie są znane plany właściciela co do przedmiotowej nieruchomości, Gmina Miasto Płock nie przewiduje zakupu ww. działek.

Działka o nr ewid. 281/22 jest funkcjonalnie powiązana z sąsiednią nieruchomością obejmującą działki o nr ewid. 265/2 i 265/3, które także są własnością Gminy. Pełni ona funkcję dojazdu na podwórko budynku pl. Nowy Rynek 20.

Poglądowa mapa własności gruntów znajduje się również na stronie: https://geodezja.plock.eu/e-uslugi/portal-mapowy (warstwa: analityczne, struktura własności).

Organizator oczekuje od Uczestników zaproponowania kierunków przekształceń i uzupełnień zabudowy w otoczeniu placu Nowy Rynek i pasażu Vuka Karadzica, w tym terenów przedmiotowych nieruchomości, w ramach których dopuszcza się m.in. wykup lub sprzedaż na cele inwestycyjne nieruchomości wskazane przez Uczestników.

PYTANIE 34                                                                                                                                  

W załączonym projekcie przebieg drogi rowerowej jest dopasowany do drogi woonerf i odbywa się kosztem chodnika. Czy możliwa jest zmiana lokalizacji ścieżki rowerowej z zachowaniem połączenia z al. Jachowicza?

ODPOWIEDŹ:

Patrz: Odpowiedź na pytanie 27.

PYTANIE 35                                                                                                                                  

Czy należy zapewnić możliwość wykorzystania garderób wielostanowiskowych chóru przez orkiestrę?

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE 36                                                                                                                                  

Czy Zamawiający udostępni zdjęcia lotnicze/z drona na potrzeby wizualizacji z lotu ptaka?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udostępni zdjęcia lotnicze terenu opracowania na stornie internetowej konkursu (www. konkurs-plock.sarp.warszawa.pl) w terminie do dnia 24.09.2019 r. (termin uzależniony od pogody)

PYTANIE 37                                                                                                                                  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podanych skali w rysunkach w celu poprawy czytelności całości pracy?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Jedyne zmiany skali rysunków mogą nastąpić w zakresie wynikającym z wyjaśnień (2) treści Regulaminu konkursu z dnia 05.09.2019 r. dostępnych na stronie internetowej konkursu (www. konkurs-plock.sarp.warszawa.pl).

PYTANIE 38                                                                                                                                  

Jaka jest obecna funkcja budynku byłego PKS oraz placu znajdującego się za nim? Czy plac wykorzystywany jest na potrzeby komunikacji miejskiej?

ODPOWIEDŹ:

Budynek dawnego dworca PKS pełni obecnie funkcje usługowe. Znajdują się w nim lokale usługowo-handlowe oraz biurowe na wynajem, w których mieszczą się m.in. całodobowa restauracja orientalna, zakład fotograficzny, biuro podróży oraz szkoła dla dorosłych. Po bokach budynku zlokalizowano kiosk oraz niewielki pawilon handlowy. Na placu za budynkiem zlokalizowano przystanki oraz miejsca postojowe dla pojazdów prywatnej komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej. Z terenu nie korzystają autobusy Komunikacji Miejskiej.

PYTANIE 39                                                                                                                                  

Czy wymagane jest w I etapie przedstawienie wizualizacji wnętrza sali koncertowej?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2.2 poz. 7 Regulaminu konkursu Zamawiający w I Etapie wymaga jedynie przedstawienia wnętrza sali koncertowej na schemacie, który ukaże „w czytelny sposób zasady zastosowanych rozwiązań akustycznych oraz podziały funkcjonalne sali”.

Jednocześnie informujemy, że Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2.2 poz. 8 Regulaminu konkursu wizualizacje wnętrza sal koncertowej oraz kameralnej są obligatoryjną częścią opracowania składanego na II Etapie Konkursu.


05.09.2019 r.
Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczące składania prac konkursowych.
Wyjasnienie-2_tresci_Regualminu_Konkurs.pdf

5.09.2019
WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu opracowania i składania opracowań studialnych. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

„Dotyczy –Załącznika nr 10 b do Regulaminu Konkursu

W pkt. 1 –Wprowadzenie – przedmiot konkursu został określony jako: ,,…. koncepcja budynku Sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku”

W myśl powyższego zapisu plac Nowy Rynek został potraktowany jako działka budowlana przeznaczona pod zabudowę obiektem kubaturowym o określonej wielkości i funkcji co budzi wątpliwość, chociażby w kontekście uwarunkowań historycznych czy usytuowania placu Nowy Rynek w strukturze przestrzennej miasta.

Natomiast w rozdziale III – Wytyczne dla uczestników – w pkt.4- Pytania otwarte; W zakresie nowej zabudowy- postawiono problem wielkości gabarytów projektowanego budynku Sali koncertowej jako mogącej zdominować okoliczną zabudowę i przestrzeń placu.

Pytania:

1. Czy w kontekście powyższych zapisów nie należałoby dla Etapu I sformułować podstawowego założenia jakim powinno być pełne uzasadnienie przyjętej przez Inwestora lokalizacji przedmiotowej inwestycji lub jej odrzucenia?

Moim zdaniem błędnie określono cel konkursu.

2. Jeżeli w wyniku opracowania I etapu konkursu uczestnik konkursu wykaże brak zasadności dla lokalizacji takiego obiektu we wskazanej lokalizacji, to czy może zaproponować obiekt o mniejszych gabarytach ,,okrojonym” programie funkcjonalnym lub wskazać lokalizację alternatywną korzystając z zapisu zawartego w ppkt 2.2 – Zakres opracowania w pkt 2 – Opisu przedmiotu konkursu – Rozdział II Regulaminu konkursu – w brzmieniu:

,, ….Zamawiający dopuszcza rozszerzenie obszaru opracowania określonego w Etapie I konkursu, jeśli Uczestnik uzna, za zasadne powiązać przestrzennie z nowym zagospodarowaniem obszar wykraczający poza ustalone w regulaminie granice.”

Czy taka praca nie zostanie uznana za nie spełniającą warunków konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Ad.1.

Organizator podtrzymuje zapisy Regulaminu konkursu i Załącznika nr 10b do Regulaminu. Organizator uważa, iż w sposób właściwy sformułował podstawowe założenia konkursu m.in. lokalizację sali koncertowej na placu Nowy Rynek.

Ad.2.

Organizator nie dopuszcza zmiany lokalizacji obiektu sali koncertowej ani redukcji programu tego obiektu podanego w Załączniku nr 10b do Regulaminu. Co do zapisu Regulaminu konkursu zawartego w Rozdział II, pkt 2, ppkt 2.2. to chodzi tu o możliwość rozszerzenia zakresu opracowania studialnego przy warunku lokalizacji budynku sali koncertowej w zakresie realizacyjnym Etapu II (Zgodnie z granicami oznaczonymi na Załączniku nr 10a do Regulaminu).

Praca konkursowa w której lokalizacja sali koncertowej i garażu podziemnego będzie inna niż wskazana w Załączniku nr 10a do Regulaminu zostanie uznana za nie spełniającą warunków konkursu.

PYTANIE 2

Jak należy potraktować problemy zawarte w pkt 4 – Pytania otwarte- tj. jako dodatkowe – rozszerzające kontekst proponowanych rozwiązań czy wymagające ustosunkowania się do nich poprzez konkretne propozycje funkcjonalno- przestrzenne? Czy w odpowiedzi na nie należy zaproponować rozwiązania wariantowe w stosunku do głównego pomysłu opracowania konkursowego?

ODPOWIEDŹ:

Pytania otwarte należy traktować jako dodatkowe informacje i wskazania do projektowania a sposób ustosunkowania się do nich pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu. Uczestnik konkursu może odnieść się do problemów postawionych zarówno w formie tekstowej jak i rysunkowej. Organizator nie dopuszcza natomiast rozwiązań wariantowych.

PYTANIE 3

W rozdziale IV, dział 2 organizator określa materiały składające się na opracowanie studialne I etapu konkursu w tym m.in. ‘Schematyczne rzuty wszystkich kondygnacji oraz minimum 1 przekrój budynku Sali koncertowej w skali 1:200, przedstawiające w czytelny sposób rozmieszczenie programu i relacje pomiędzy elementami programu.’. Sformułowanie nie jest jasne. Czy organizator precyzuje skalę tylko dla przekroju, czy również dla rzutów?

ODPOWIEDŹ:

Organizator wskazuje, iż skala 1:200 dotyczy zarówno schematycznych rzutów jak i przekroju.

PYTANIE 4

Jeżeli skala dla rzutów przyjęta jest jako 1:200, czy istnieje możliwość zmiany skali na 1:500? Skala ta w zupełności wystarczy do przedstawienia schematycznego rozkładu funkcjonalnego budynku, a dzięki temu na planszach znajdzie się więcej miejsca na materiał związany z szerszym zakresem.

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza zmianę skali rzutów oraz przekrojów obiektu sali koncertowej jak i rzutów oraz przekrojów garażu podziemnego o których mowa w Rozdziale IV pkt 2, ppkt 2.2. 5) oraz ppkt 2.2. 8) na skalę 1:500 pod warunkiem zachowania czytelności przedstawionych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych zaproponowanych przez Uczestników konkursu dla tych obiektów oraz przygotowania wersji elektronicznej opracowania w sposób umożliwiający weryfikację elektroniczną rzutów/przekrojów (powiększanie wymagających tego fragmentów)

PYTANIE 5

Z czego wynika rozdział foyer chóru i jego pomieszczeń w programie od reszty sal prób? Czy to jest zupełnie osobna organizacja, która nie współpracuje z filharmonią? Czy koncerty chóru będą odbywać się w salach filharmonii? Czy odbywają się także w sali prób chóru?

ODPOWIEDŹ:

Chór jest osobną instytucją i z tego faktu wynika rozdział. Koncerty chóru mogą odbywać się w salach filharmonii.

PYTANIE 6

Jaki układ plansz organizator przewiduje w trakcie obrad jury? Czy jest to dwie plansze u góry i dwie na dole czy raczej cztery plansze horyzontalnie obok siebie?

ODPOWIEDŹ:

Na dzień dzisiejszy Organizator przewiduje następujący układ plansz w trakcie obrad Sądu konkursowego: dwie plansze na górze oraz dwie plansze na dole. Ostateczny układ plansz w trakcie obrad Sądu konkursowego będzie zależał od liczby złożonych prac konkursowych i może się różnić nieznacznie od podanego powyżej (np. 4 plansze jedna pod drugą)

PYTANIE 7

Czy schemat relacji, który wg regulaminu jest w skali 1:2000 można pokazać w skali 1:5000? Sugerujecie Państwo możliwość powiększenia zakresu etapu I, ale w sugerowanej skali nie jest to możliwe w znaczący sposób, tak aby rysunek mieścił się na jednej planszy.

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza zmianę skali schematu relacji przestrzennych oraz obsługi komunikacyjnej obszaru opracowania Etapu I o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2, ppkt 2.2. 10) pod warunkiem zachowania czytelności przedstawionych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych zaproponowanych przez Uczestników konkursu.

PYTANIE 8

Rozdział IV, dział 2, punkt 9. Organizator prosi o przedstawienie analiz przy użyciu załącznika 10j do regulaminu. Załącznik ten został udostępniony tylko w formie rastra. Prosimy o udostępnienie załącznika w formie wektorowej.

ODPOWIEDŹ:

Organizator udostępni Załącznikiem nr 10j do Regulaminu w formie wektorowej na stronie internetowej konkursu (www. konkurs-plock.sarp.warszawa.pl) do pobrania najpóźniej do dnia 09.09.2019r. w zakładkach „Aktualności” oraz „Regulamin konkursu”

PYTANIE 9

Czy istnieją przeciwwskazania, żeby parking był pod budynkiem? Czy ze względów finansowych jest istotne, aby był to obiekt budowany częściowo lub całkowicie osobno?

ODPOWIEDŹ:

Organizator pozostawia to do decyzji Uczestników konkursu z zastrzeżeniem, iż priorytetem jest uzyskanie odpowiednich warunków akustycznych w budynku sali koncertowej.

PYTANIE 10

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi:

2.7. Uwarunkowania wynikające z planowanych inwestycji i zmian zagospodarowania

W projekcie placu należy uwzględnić przebieg drogi rowerowej zgodnie z załączonym Projektem zagospodarowania południowej części Nowego Rynku w Płocku (Etap I). Droga rowerowa, o szerokości 2,0 m i nawierzchni z asfaltobetonu przebiegać ma po wschodniej stronie placu wraz ze skrzyżowaniem ulic Królewieckiej i Tumskiej. Od Uczestników nie wymaga się uwzględniania pozostałych elementów tego opracowania.”

Czy należy bezwzględnie dokładnie odwzorować przebieg tej drogi rowerowej? Czy możliwe są pewne korekty jej kształtu?

ODPOWIEDŹ:

Należy bezwzględnie zachować przebieg drogi rowerowej.

PYTANIE 11

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, prosimy o informację, jakiej wysokości są budynki otaczające Nowy Rynek, w szczególności zależy nam na wysokości budynku Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniewskiego.

ODPOWIEDŹ:

Organizator udostępni na stronie internetowej konkursu (www. konkurs-plock.sarp.warszawa.pl) model przestrzenny placu Nowy Rynek oraz obiektów otaczających rynek w postaci plików: „.skp”, „.mtl”, „.obj” oraz „.3ds”.

Pliki te będą udostępnione do pobrania najpóźniej do dnia 09.09.2019r w zakładkach „Aktualności” oraz „Regulamin konkursu”.

PYTANIE 12

Czy zamawiający dopuszcza zwiększenie zaproponowanej w załączniku powierzchni całkowitej budynku oraz powierzchni użytkowej podanej ze względu na rozwiązania projektowe? Czy ewentualne przekroczenie podanych powierzchni będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Organizator ze względu na zaplanowany i określony w Regulaminie konkursu koszt realizacji Inwestycji dopuszcza jedynie tolerancję sumarycznej powierzchni użytkowej budynku +/- 10% natomiast do decyzji Uczestnika konkursu pozostawia się podział tej powierzchni pomiędzy poszczególne pomieszczenia i przestrzenie budynku.

Zaproponowane przez Uczestników konkursu powierzchnie poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni budynku nie mogą wpływać na pogorszenie ich funkcjonalności.


8.07.2019

Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu Płock

WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Czy zespól może składać się z jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane i jednej będącej inżynierem architektury bez uprawnień?

ODPOWIEDŹ:
Tak, jeśli jedna z osób posiada uprawniania budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

PYTANIE 2
Dot. Rozdział IX punkt 1.2.

Czy Organizator w momencie pierwszego publicznego ogłoszenia zamierza dokonywać „…reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy utworu i ich rozpowszechniania w formie katalogu wystawy (drukowanego lub cyfrowego), a także w sieci Internet.”? Czy nie zagraża to odtajnieniu prac konkursowych w momencie gdy zgodnie z zapisami punktu 1.2? Organizator de facto daje sobie możliwość przygotowania „katalogu” na ogłoszenie wyników konkursu. Proszę o stosowną korektę zapisów.

ODPOWIEDŹ:
Przyjęta procedura sędziowania Konkursu nie narusza anonimowości prac konkursowych. Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 3
Dot.: Rozdział IX punkt 1.2.

Czy komuś nie pomyliła się ażeby kolejność? Sugeruję, aby w pierwszej kolejności dokonać prezentacji podczas publicznego ogłoszenia o wynikach konkursu. Wyłącznie na to Uczestnicy powinni wyrazić zgodę przed wypłatą nagród. Następnie dokonać wypłaty nagród a dopiero potem dopuścić „możliwość ich reprodukcji i publikacji…” itd.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 4
Dot.: Rozdział IX punkt 1.4.
Przeniesienie praw majątkowych na wymienionych w punkcie polach powinno nastąpić po wypłacie nagrody. Proszę o zmianę brzmienia ww. punktu. 

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 5
Dot. Rozdział IX punkt 1.7.
Proszę o zmianę brzmienia początkowego fragmentu punktu na: „Po wypłacie nagrody pieniężnej, Uczestnik Konkursu…”  Uważam za niedopuszczalne przystąpienie do negocjacji w momencie, gdy uczestnik konkursu nie otrzymał nagrody przyrzeczonej w konkursie. Uważam ponadto, iż zapisy dotyczące praw autorskich zawarte w Regulaminie jak i IPU opisują wyłącznie sankcje, wymogi i obostrzenia w stosunku do Uczestnika Konkursu przemilczając natomiast jego Prawa wręcz je ograniczając!

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 6
Dot.: Rozdział IX punkt 3.1.
Proszę zawrzeć również informacje, iż negocjacje mogą odbyć się wyłącznie w momencie otrzymania przez Uczestnika Konkursu nagrody pieniężnej przyrzeczonej w konkursie. Brosze o stosowną zmianę brzemienia zapisu ww. punktu.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 7
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.3
W jaki sposób ma dojść do realizacji nadzorów autorskich jeśli zgodnie z postanowieniem punktu Zamawiający nabywa Zależne prawa autorskie do dokumentacji? Obawiam się iż zapis jest niezgodny z prawem. W celu umożliwienia sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca nie może zbyć Zależnych praw autorskich. Może to nastąpić dopiero w momencie zakończenia realizacji nadzoru autorskiego nad inwestycją, lub w momencie zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji na dokumentację projektową. Proszę o dokonanie korekt niniejszego punktu do zgodności z prawem.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 8
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.4
Proszę o korektę zapisów dotyczących zależnych praw autorskich analogicznie do uwagi powyższej.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 9
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.5.8)
Zapis niezgodny z logiką. Zamawiający organizuje konkurs na projekt Sali koncertowej w celu wyłonienia najlepszego rozwiązania, najlepszego projektu, najlepszego architekta/zespołu projektowego, którego realizacja ma stać się jedną z ważniejszych wizytówek w mieście. Zleca temu zespołowi realizację projektu na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej – a potem „odbiera” wszelkie prawa do projektu w tym zależne, i dopuszcza ingerencję na etapie „realizacji Umowy z wykonawcą prac budowlanych” również, w razie konieczności, przy pomocy projektantów/podmiotów trzecich. Czyli „zlecamy projekt super obiektu a potem i tak zrobimy, jak chcemy”. Drogi Zamawiający – Litości! Pytanie – czego Zamawiający oczekuje umieszczając w IPU takie zapisy?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 10
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.5.8)
Kto ma udzielić rękojmi lub gwarancji na wprowadzone zmiany przez projektantów trzecich? Kto określi granice „wpływów” opracowań różnych projektantów?

ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 11
Konkluzja – proszę o odpowiedź (zastanowienie się) czy Zmawiający organizuje Konkurs czy też budowę obiektu w trybie „zaprojektuj i zbuduj”?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający organizuje Konkurs.

PYTANIE 12
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.5.9)
Dotyczy zagadnienia opisanego wyżej oraz wcześniej. Proszę o stosowne zmiany w regulaminie i IPU tak aby zależne prawa autorskie przeszły na Zamawiającego dopiero po zakończeniu realizacji nadzoru autorskiego, zakończenia rękojmi lub gwarancji.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 13
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.5.10)
Proszę o wykreślenie zapisu z IPU. Proszę o uporządkowanie zapisów dotyczących zagadnień praw autorskich – obecna forma jest niedopuszczalna i nielogiczna. Dodatkowo będzie powodować konflikty na etapie realizacji projektu jak i budowy inwestycji.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 14
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.6
Proszę o wykreślenie zapisu z IPU. Jest nielogiczny. Czyli na etapie realizacji projektu przez Uczestnika Konkursu, który otrzymał zaproszenie do negocjacji w trybie ZWR, dopuszczacie, w szczególnych przypadkach zlecenie równoległe części opracowań projektantom/podmiotom trzecim? To się kupy nie trzyma. Kto będzie pełnił rolę koordynacji nad projektami? Kto da Gwarancję? Rękojmię? Kto sprawował będzie nadzór autorski? 

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 15
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.7 oraz Paragraf 8.8
Dlaczego to wyłącznie Zamawiający ustala „zakres i termin opracowania” o który mowa w niniejszym punkcie a nie Zamawiający z Wykonawcą wspólnie? Może dojść do sytuacji, w której to Zamawiający narzuci Wykonawcy zbyt krótkie terminy wykonania, w których nie jest możliwe poprawne wykonanie tych opracowań. Jeśli Wykonawca nie zgodzi się na realizacje tych opracowań w zbyt krótkim terminie, lub uzna je za niekorzystne (niepotrzebne) to czy Zamawiający może zlecić je „podmiotowi trzeciemu”?

ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 16
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dlaczego uzgodniono konkretny termin nie dłuższy niż 30 dni? To znaczy, że jeśli, wtedy już podejrzewam konflikt, przeciągnie się, niekoniecznie z winy Wykonawcy, to Zamawiający dopuszcza z „automatu” zlecanie zmian podmiotom trzecim. Co będzie w przypadku, jeśli Zamawiający się myli i „sąd” przyzna racje Wykonawcy? Proszę zarazem o zastanowienie i zmianę zapisów, które są niekorzystne dla Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 17
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.10
Czy „zgoda” o której mówi niniejszy punkt to również przypadek opisany w Paragraf 8.5.8) IPU?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 18
Czy przedstawiciele SARP, w tym członkowie Sądu Konkursowego czytali i wyrazili zgodę na takie brzmienie zapisów odnośnie Praw Autorskich zarówno w Regulaminie jak i IPU?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 19
Proszę również o zabranie stanowiska co do zapisów Regulaminu Konkursu z załącznikami na projekt Sali Koncertowej przy Nowym Rynku w Płocku przez Izbę Architektów – sprawdzenie zgodności z przepisami, UZP oraz prawem.

ODPOWIEDŹ:
Wniosek nie jest skierowany do Organizatora Konkursu.

PYTANIE 20
Jakie dokumenty lub oświadczenia należy dołączyć do Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Lista dokumentów które należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) została zamieszona w Regulaminie konkursu Rozdział III pkt 3.

PYTANIE 21
Jeżeli Uczestnikiem konkursu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej współwłaściciel jest osobą posiadającą uprawnienie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będzie autorem pracy konkursowej, to czy wystarczającą informacją w tym załączniku będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej pomiędzy spółką (Uczestnikiem),a tą osobą? Czy taka umowa ma być dołączona do dokumentów o dopuszczenie do udziału w konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Na etapie konkurs wystarczające jest podanie informacji, iż taka umowa została zawarta. Umowy nie trzeba dołączać do wniosku o dopuszczenie.

PYTANIE 22
Czy jeżeli pełnomocnikiem Uczestnika jest osoba wymieniona w KRS do reprezentacji spółki, konieczne jest załączanie pełnomocnictwa dla tej osoby według wzoru -Załącznik nr 2?

ODPOWIEDŹ:
W podanym przypadku nie jest konieczne załączenie pełnomocnictwa.

PYTANIE 23
Czy Uczestnik może być reprezentowany przez dwóch pełnomocników, każdy może reprezentować Uczestnika oddzielnie? W przypadku konieczności jeden zastępuje drugiego

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 24
Jeśli Uczestnika Konkursu reprezentuje osoba z KRS to czy w takim przypadku również należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział?

ODPOWIEDŹ:
Jeśli Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie reprezentuje osoba z KRS nie ma potrzeby składania pełnomocnictwa do reprezentowania tego Uczestnika.

PYTANIE 25
W Rozdziale III, pkt. 2 ust.  2.1, podpunkt. b) 2. regulaminu konkursowego napisane jest, że uczestnicy konkursu muszą wykazać, że będą dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. l) Regulaminu. – czyli uprawnionym konstruktorem, projektantami instalacji, dróg, architektem krajobrazu itd.

Jednocześnie w ust.  2.2, podpunkt. b) tego samego rozdziału głosi, że:

„…. Natomiast, jeśli z osobami, którymi będzie dysponował Uczestnik konkursu zachodził będzie bezpośredni stosunek prawny łączący te osoby, np. umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenia, świadczenie usług, itd., wówczas jest to dysponowanie bezpośrednie i nie wiąże się to z poleganiem na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.”

Idąc dalej w ust. 2.3 tego samego rozdziału jest napisane, że:

Dokumenty lub/i oświadczenia dotyczące niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2.1. lit. a) niniejszego Rozdziału, Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie jak i każdy z osobna z Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie oraz podmioty których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje lub będzie dysponował na etapie wykonywania zlecenia składają zgodnie z postanowieniami Rozdział IX Regulaminu konkursu punkt 2.1., natomiast na etapie Konkursu Uczestnicy konkursu składają jedynie oświadczenie o spełnieniu tego warunku zawarte we wniosku o dopuszczenie.

W związku z powyższymi fragmentami Regulaminu, mam pytanie:

Jeśli uczestnicy konkursu posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, a zamierzają skorzystać z usług firm zewnętrznych na etapie wykonania zlecenia (czyli na zasadzie świadczenia usług) w zakresie wszystkich branż o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. l (konstrukcje, instalacje, drogi, architektura krajobrazu, akustyka) –   to czy muszą składać na etapie Konkursu zobowiązanie podmiotu/ów którymi dysponują zgodne co do treści z postanowieniami Rozdziału III pkt. 2.2. c) Regulaminu konkursu???

ODPOWIEDŹ:
Na etapie Konkursu Uczestnicy konkursu nie muszą składać zobowiązań podmiotów którymi będą dysponować na etapie wykonywania umowy. Zobowiązania takie będzie musiał złożyć przed negocjacjami Uczestnik konkursu który otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 26
Czy na etapie składnia wniosku Uczestnik konkursu powinien dołączyć do wniosku zobowiązania podmiotów trzecich, o których mowa w punkcie 2.1 i rozdziału IX, tj. specjalność konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna, telekomunikacyjna, drogowa, akustyczna, (pozostałe specjalności zasoby własne)?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 25

PYTANIE 27
Czy kryteriom oceny opracowań   I i II etapu, zawartym w ppkt 2.1. pkt 2, Rozdz. oraz ppkt 2.1., pkt 2, Rozdz. VII, zostanie przypisana punktacja? Jeżeli tak, to w jaki sposób? – czy np. największa ilość punktów przypisana zostanie kryteriom atrakcyjności przedstawionych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznym, a nie np. trafności lokalizacyjnej budynku Sali koncertowej?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział V, pkt 2.1. i 2.2. oraz Rozdział VII, pkt 2.1. i 2.2. kryteria oceny są równoważne a Sąd konkursowy ocenia opracowania studialne i prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z kryteriami. W związku z powyższym poszczególnym kryteriom nie przypisuje się punktów.

PYTANIE 28
Jak należy rozumieć określenie –, kryteria równoważne w swojej kategorii”- zawarte np. w ww. ppkt 2.1. pkt 2. Rozdz. V. Czy na Etapie I – studialnym, kryterium trafności lokalizacji będzie potraktowane na równi z kryterium prawidłowości zaproponowanych rozwiązań akustycznych Sali koncertowej?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 27

PYTANIE 29
Czy architekt posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w innym niż Polska kraju musi wykazać we wniosku przynależność do odpowiedniej ze względu na teren działalności izby?

ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 30
Czy organizator konkursu planuje ujawnić listę osób fizycznych/prawnych zaproszonych do udziału w konkursie? Jeśli nie, to z jakiego powodu?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział II pkt 4.2. Organizator nie ujawni listy osób fizycznych/prawnych zaproszonych do udziału w konkursie ze względu na zachowanie anonimowości względem członków Sądu Konkursowego.

PYTANIE 31
Czy konieczne jest osobiste złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie?
Jest akceptowalna forma wysłania go pocztą na adres wskazany w regulaminie?

ODPOWIEDŹ:
Wnioski o dopuszczenie mogą zostać dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, ale muszą dotrzeć fizycznie przed terminem, o którym mowa w Rozdziale I pkt 4.3.
Organizator informuje także, iż wpłynęły również pytania dotyczące Załącznika nr 10b do Regulaminu – „Opis przedmiotu konkursu i wytyczne Zamawiającego”. Na obecnym etapie wyjaśniania treści Regulaminu konkursu zadawane pytania miały dotyczyć składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z zapisami Regulaminu Rozdział I pkt 4.2.

W związku z powyższym Organizator odniesie się do zadanych pytań dotyczących Załącznika nr 10b do Regulaminu na etapie wyjaśnień dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych zgodnie z zapisami Regulaminu Rozdział I pkt 4.4.

Poniżej pytania dotyczące Załącznika nr 10b do Regulaminu:

„Dotyczy –Załącznika nr 10 b do Regulaminu Konkursu

W pkt. 1 –Wprowadzenie – przedmiot konkursu został określony jako: ,,…. koncepcja budynku Sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku” 

W myśl powyższego zapisu plac Nowy Rynek został potraktowany jako działka budowlana przeznaczona pod zabudowę obiektem kubaturowym o określonej wielkości i funkcji co budzi wątpliwość, chociażby w kontekście uwarunkowań historycznych czy usytuowania placu Nowy Rynek w strukturze przestrzennej miasta.

Natomiast w rozdziale III – Wytyczne dla uczestników – w pkt.4- Pytania otwarte; W zakresie nowej zabudowy- postawiono problem wielkości gabarytów projektowanego budynku Sali koncertowej jako mogącej zdominować okoliczną zabudowę i przestrzeń placu.

Pytania:

1.         Czy w kontekście powyższych zapisów nie należałoby dla Etapu I sformułować podstawowego założenia jakim powinno być pełne uzasadnienie przyjętej przez Inwestora lokalizacji przedmiotowej inwestycji lub jej odrzucenia?

Moim zdaniem błędnie określono cel konkursu.

2.         Jeżeli w wyniku opracowania I etapu konkursu uczestnik konkursu wykaże brak zasadności dla lokalizacji takiego obiektu we wskazanej lokalizacji, to czy może zaproponować obiekt o mniejszych gabarytach ,,okrojonym” programie funkcjonalnym lub wskazać lokalizację alternatywną korzystając z zapisu zawartego w ppkt 2.2 – Zakres opracowania w pkt 2 – Opisu przedmiotu konkursu – Rozdział II Regulaminu konkursu – w brzmieniu:

 ,, ….Zamawiający dopuszcza rozszerzenie obszaru opracowania określonego w Etapie I konkursu, jeśli Uczestnik uzna, za zasadne powiązać przestrzennie z nowym zagospodarowaniem obszar wykraczający poza ustalone w regulaminie granice.”

Czy taka praca nie zostanie uznana za nie spełniającą warunków konkursu?

D.        Jak należy potraktować problemy zawarte w pkt 4 – Pytania otwarte- tj. jako dodatkowe – rozszerzające kontekst proponowanych rozwiązań czy wymagające ustosunkowania się do nich poprzez konkretne propozycje funkcjonalno- przestrzenne? Czy w odpowiedzi na nie należy zaproponować rozwiązania wariantowe w stosunku do głównego pomysłu opracowania konkursowego?