Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-plock@sarp.warszawa.pl do dnia: 03.07.2019 r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 08.07.2019 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-plock@sarp.warszawa.pl do dnia: 09.09.2019 r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 16.09.2019 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-plock@sarp.warszawa.pl do dnia 02.12.2019r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.12.2018r.8.07.2019
Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu Płock

WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Czy zespól może składać się z jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane i jednej będącej inżynierem architektury bez uprawnień?

ODPOWIEDŹ:
Tak, jeśli jedna z osób posiada uprawniania budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

PYTANIE 2
Dot. Rozdział IX punkt 1.2.

Czy Organizator w momencie pierwszego publicznego ogłoszenia zamierza dokonywać „…reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy utworu i ich rozpowszechniania w formie katalogu wystawy (drukowanego lub cyfrowego), a także w sieci Internet.”? Czy nie zagraża to odtajnieniu prac konkursowych w momencie gdy zgodnie z zapisami punktu 1.2? Organizator de facto daje sobie możliwość przygotowania „katalogu” na ogłoszenie wyników konkursu. Proszę o stosowną korektę zapisów.

ODPOWIEDŹ:
Przyjęta procedura sędziowania Konkursu nie narusza anonimowości prac konkursowych. Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 3
Dot.: Rozdział IX punkt 1.2.

Czy komuś nie pomyliła się ażeby kolejność? Sugeruję, aby w pierwszej kolejności dokonać prezentacji podczas publicznego ogłoszenia o wynikach konkursu. Wyłącznie na to Uczestnicy powinni wyrazić zgodę przed wypłatą nagród. Następnie dokonać wypłaty nagród a dopiero potem dopuścić „możliwość ich reprodukcji i publikacji…” itd.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 4
Dot.: Rozdział IX punkt 1.4.
Przeniesienie praw majątkowych na wymienionych w punkcie polach powinno nastąpić po wypłacie nagrody. Proszę o zmianę brzmienia ww. punktu. 

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 5
Dot. Rozdział IX punkt 1.7.
Proszę o zmianę brzmienia początkowego fragmentu punktu na: „Po wypłacie nagrody pieniężnej, Uczestnik Konkursu…”  Uważam za niedopuszczalne przystąpienie do negocjacji w momencie, gdy uczestnik konkursu nie otrzymał nagrody przyrzeczonej w konkursie. Uważam ponadto, iż zapisy dotyczące praw autorskich zawarte w Regulaminie jak i IPU opisują wyłącznie sankcje, wymogi i obostrzenia w stosunku do Uczestnika Konkursu przemilczając natomiast jego Prawa wręcz je ograniczając!

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 6
Dot.: Rozdział IX punkt 3.1.
Proszę zawrzeć również informacje, iż negocjacje mogą odbyć się wyłącznie w momencie otrzymania przez Uczestnika Konkursu nagrody pieniężnej przyrzeczonej w konkursie. Brosze o stosowną zmianę brzemienia zapisu ww. punktu.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów Regulaminu.

PYTANIE 7
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.3
W jaki sposób ma dojść do realizacji nadzorów autorskich jeśli zgodnie z postanowieniem punktu Zamawiający nabywa Zależne prawa autorskie do dokumentacji? Obawiam się iż zapis jest niezgodny z prawem. W celu umożliwienia sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca nie może zbyć Zależnych praw autorskich. Może to nastąpić dopiero w momencie zakończenia realizacji nadzoru autorskiego nad inwestycją, lub w momencie zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji na dokumentację projektową. Proszę o dokonanie korekt niniejszego punktu do zgodności z prawem.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 8
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.4
Proszę o korektę zapisów dotyczących zależnych praw autorskich analogicznie do uwagi powyższej.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 9
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.5.8)
Zapis niezgodny z logiką. Zamawiający organizuje konkurs na projekt Sali koncertowej w celu wyłonienia najlepszego rozwiązania, najlepszego projektu, najlepszego architekta/zespołu projektowego, którego realizacja ma stać się jedną z ważniejszych wizytówek w mieście. Zleca temu zespołowi realizację projektu na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej – a potem „odbiera” wszelkie prawa do projektu w tym zależne, i dopuszcza ingerencję na etapie „realizacji Umowy z wykonawcą prac budowlanych” również, w razie konieczności, przy pomocy projektantów/podmiotów trzecich. Czyli „zlecamy projekt super obiektu a potem i tak zrobimy, jak chcemy”. Drogi Zamawiający – Litości! Pytanie – czego Zamawiający oczekuje umieszczając w IPU takie zapisy?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 10
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.5.8)
Kto ma udzielić rękojmi lub gwarancji na wprowadzone zmiany przez projektantów trzecich? Kto określi granice „wpływów” opracowań różnych projektantów?

ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 11
Konkluzja – proszę o odpowiedź (zastanowienie się) czy Zmawiający organizuje Konkurs czy też budowę obiektu w trybie „zaprojektuj i zbuduj”?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający organizuje Konkurs.

PYTANIE 12
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.5.9)
Dotyczy zagadnienia opisanego wyżej oraz wcześniej. Proszę o stosowne zmiany w regulaminie i IPU tak aby zależne prawa autorskie przeszły na Zamawiającego dopiero po zakończeniu realizacji nadzoru autorskiego, zakończenia rękojmi lub gwarancji.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 13
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.5.10)
Proszę o wykreślenie zapisu z IPU. Proszę o uporządkowanie zapisów dotyczących zagadnień praw autorskich – obecna forma jest niedopuszczalna i nielogiczna. Dodatkowo będzie powodować konflikty na etapie realizacji projektu jak i budowy inwestycji.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 14
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.6
Proszę o wykreślenie zapisu z IPU. Jest nielogiczny. Czyli na etapie realizacji projektu przez Uczestnika Konkursu, który otrzymał zaproszenie do negocjacji w trybie ZWR, dopuszczacie, w szczególnych przypadkach zlecenie równoległe części opracowań projektantom/podmiotom trzecim? To się kupy nie trzyma. Kto będzie pełnił rolę koordynacji nad projektami? Kto da Gwarancję? Rękojmię? Kto sprawował będzie nadzór autorski? 

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie dokona korekty ww. zapisów istotnych postanowień umowy. Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 15
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.7 oraz Paragraf 8.8
Dlaczego to wyłącznie Zamawiający ustala „zakres i termin opracowania” o który mowa w niniejszym punkcie a nie Zamawiający z Wykonawcą wspólnie? Może dojść do sytuacji, w której to Zamawiający narzuci Wykonawcy zbyt krótkie terminy wykonania, w których nie jest możliwe poprawne wykonanie tych opracowań. Jeśli Wykonawca nie zgodzi się na realizacje tych opracowań w zbyt krótkim terminie, lub uzna je za niekorzystne (niepotrzebne) to czy Zamawiający może zlecić je „podmiotowi trzeciemu”?

ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 16
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dlaczego uzgodniono konkretny termin nie dłuższy niż 30 dni? To znaczy, że jeśli, wtedy już podejrzewam konflikt, przeciągnie się, niekoniecznie z winy Wykonawcy, to Zamawiający dopuszcza z „automatu” zlecanie zmian podmiotom trzecim. Co będzie w przypadku, jeśli Zamawiający się myli i „sąd” przyzna racje Wykonawcy? Proszę zarazem o zastanowienie i zmianę zapisów, które są niekorzystne dla Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się to do negocjacji z Uczestnikiem konkursu, który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 17
Pytania dotyczące Istotnych Postanowień Umowy
Dot.: Paragraf 8.10
Czy „zgoda” o której mówi niniejszy punkt to również przypadek opisany w Paragraf 8.5.8) IPU?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 18
Czy przedstawiciele SARP, w tym członkowie Sądu Konkursowego czytali i wyrazili zgodę na takie brzmienie zapisów odnośnie Praw Autorskich zarówno w Regulaminie jak i IPU?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 19
Proszę również o zabranie stanowiska co do zapisów Regulaminu Konkursu z załącznikami na projekt Sali Koncertowej przy Nowym Rynku w Płocku przez Izbę Architektów – sprawdzenie zgodności z przepisami, UZP oraz prawem.

ODPOWIEDŹ:
Wniosek nie jest skierowany do Organizatora Konkursu.

PYTANIE 20
Jakie dokumenty lub oświadczenia należy dołączyć do Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Lista dokumentów które należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) została zamieszona w Regulaminie konkursu Rozdział III pkt 3.

PYTANIE 21
Jeżeli Uczestnikiem konkursu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej współwłaściciel jest osobą posiadającą uprawnienie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będzie autorem pracy konkursowej, to czy wystarczającą informacją w tym załączniku będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej pomiędzy spółką (Uczestnikiem),a tą osobą? Czy taka umowa ma być dołączona do dokumentów o dopuszczenie do udziału w konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Na etapie konkurs wystarczające jest podanie informacji, iż taka umowa została zawarta. Umowy nie trzeba dołączać do wniosku o dopuszczenie.

PYTANIE 22
Czy jeżeli pełnomocnikiem Uczestnika jest osoba wymieniona w KRS do reprezentacji spółki, konieczne jest załączanie pełnomocnictwa dla tej osoby według wzoru -Załącznik nr 2?

ODPOWIEDŹ:
W podanym przypadku nie jest konieczne załączenie pełnomocnictwa.

PYTANIE 23
Czy Uczestnik może być reprezentowany przez dwóch pełnomocników, każdy może reprezentować Uczestnika oddzielnie? W przypadku konieczności jeden zastępuje drugiego

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 24
Jeśli Uczestnika Konkursu reprezentuje osoba z KRS to czy w takim przypadku również należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział?

ODPOWIEDŹ:
Jeśli Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie reprezentuje osoba z KRS nie ma potrzeby składania pełnomocnictwa do reprezentowania tego Uczestnika.

PYTANIE 25
W Rozdziale III, pkt. 2 ust.  2.1, podpunkt. b) 2. regulaminu konkursowego napisane jest, że uczestnicy konkursu muszą wykazać, że będą dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. l) Regulaminu. – czyli uprawnionym konstruktorem, projektantami instalacji, dróg, architektem krajobrazu itd.

Jednocześnie w ust.  2.2, podpunkt. b) tego samego rozdziału głosi, że:

„…. Natomiast, jeśli z osobami, którymi będzie dysponował Uczestnik konkursu zachodził będzie bezpośredni stosunek prawny łączący te osoby, np. umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenia, świadczenie usług, itd., wówczas jest to dysponowanie bezpośrednie i nie wiąże się to z poleganiem na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.”

Idąc dalej w ust. 2.3 tego samego rozdziału jest napisane, że:

Dokumenty lub/i oświadczenia dotyczące niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2.1. lit. a) niniejszego Rozdziału, Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie jak i każdy z osobna z Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie oraz podmioty których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje lub będzie dysponował na etapie wykonywania zlecenia składają zgodnie z postanowieniami Rozdział IX Regulaminu konkursu punkt 2.1., natomiast na etapie Konkursu Uczestnicy konkursu składają jedynie oświadczenie o spełnieniu tego warunku zawarte we wniosku o dopuszczenie.

W związku z powyższymi fragmentami Regulaminu, mam pytanie:

Jeśli uczestnicy konkursu posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, a zamierzają skorzystać z usług firm zewnętrznych na etapie wykonania zlecenia (czyli na zasadzie świadczenia usług) w zakresie wszystkich branż o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. l (konstrukcje, instalacje, drogi, architektura krajobrazu, akustyka) –   to czy muszą składać na etapie Konkursu zobowiązanie podmiotu/ów którymi dysponują zgodne co do treści z postanowieniami Rozdziału III pkt. 2.2. c) Regulaminu konkursu???

ODPOWIEDŹ:
Na etapie Konkursu Uczestnicy konkursu nie muszą składać zobowiązań podmiotów którymi będą dysponować na etapie wykonywania umowy. Zobowiązania takie będzie musiał złożyć przed negocjacjami Uczestnik konkursu który otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 26
Czy na etapie składnia wniosku Uczestnik konkursu powinien dołączyć do wniosku zobowiązania podmiotów trzecich, o których mowa w punkcie 2.1 i rozdziału IX, tj. specjalność konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna, telekomunikacyjna, drogowa, akustyczna, (pozostałe specjalności zasoby własne)?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 25

PYTANIE 27
Czy kryteriom oceny opracowań   I i II etapu, zawartym w ppkt 2.1. pkt 2, Rozdz. oraz ppkt 2.1., pkt 2, Rozdz. VII, zostanie przypisana punktacja? Jeżeli tak, to w jaki sposób? – czy np. największa ilość punktów przypisana zostanie kryteriom atrakcyjności przedstawionych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznym, a nie np. trafności lokalizacyjnej budynku Sali koncertowej?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział V, pkt 2.1. i 2.2. oraz Rozdział VII, pkt 2.1. i 2.2. kryteria oceny są równoważne a Sąd konkursowy ocenia opracowania studialne i prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z kryteriami. W związku z powyższym poszczególnym kryteriom nie przypisuje się punktów.

PYTANIE 28
Jak należy rozumieć określenie –, kryteria równoważne w swojej kategorii”- zawarte np. w ww. ppkt 2.1. pkt 2. Rozdz. V. Czy na Etapie I – studialnym, kryterium trafności lokalizacji będzie potraktowane na równi z kryterium prawidłowości zaproponowanych rozwiązań akustycznych Sali koncertowej?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 27

PYTANIE 29
Czy architekt posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w innym niż Polska kraju musi wykazać we wniosku przynależność do odpowiedniej ze względu na teren działalności izby?

ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 30
Czy organizator konkursu planuje ujawnić listę osób fizycznych/prawnych zaproszonych do udziału w konkursie? Jeśli nie, to z jakiego powodu?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział II pkt 4.2. Organizator nie ujawni listy osób fizycznych/prawnych zaproszonych do udziału w konkursie ze względu na zachowanie anonimowości względem członków Sądu Konkursowego.

PYTANIE 31
Czy konieczne jest osobiste złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie?
Jest akceptowalna forma wysłania go pocztą na adres wskazany w regulaminie?

ODPOWIEDŹ:
Wnioski o dopuszczenie mogą zostać dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, ale muszą dotrzeć fizycznie przed terminem, o którym mowa w Rozdziale I pkt 4.3.
Organizator informuje także, iż wpłynęły również pytania dotyczące Załącznika nr 10b do Regulaminu – „Opis przedmiotu konkursu i wytyczne Zamawiającego”. Na obecnym etapie wyjaśniania treści Regulaminu konkursu zadawane pytania miały dotyczyć składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z zapisami Regulaminu Rozdział I pkt 4.2.

W związku z powyższym Organizator odniesie się do zadanych pytań dotyczących Załącznika nr 10b do Regulaminu na etapie wyjaśnień dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych zgodnie z zapisami Regulaminu Rozdział I pkt 4.4.

Poniżej pytania dotyczące Załącznika nr 10b do Regulaminu:

„Dotyczy –Załącznika nr 10 b do Regulaminu Konkursu

W pkt. 1 –Wprowadzenie – przedmiot konkursu został określony jako: ,,…. koncepcja budynku Sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku” 

W myśl powyższego zapisu plac Nowy Rynek został potraktowany jako działka budowlana przeznaczona pod zabudowę obiektem kubaturowym o określonej wielkości i funkcji co budzi wątpliwość, chociażby w kontekście uwarunkowań historycznych czy usytuowania placu Nowy Rynek w strukturze przestrzennej miasta.

Natomiast w rozdziale III – Wytyczne dla uczestników – w pkt.4- Pytania otwarte; W zakresie nowej zabudowy- postawiono problem wielkości gabarytów projektowanego budynku Sali koncertowej jako mogącej zdominować okoliczną zabudowę i przestrzeń placu.

Pytania:

1.         Czy w kontekście powyższych zapisów nie należałoby dla Etapu I sformułować podstawowego założenia jakim powinno być pełne uzasadnienie przyjętej przez Inwestora lokalizacji przedmiotowej inwestycji lub jej odrzucenia?

Moim zdaniem błędnie określono cel konkursu.

2.         Jeżeli w wyniku opracowania I etapu konkursu uczestnik konkursu wykaże brak zasadności dla lokalizacji takiego obiektu we wskazanej lokalizacji, to czy może zaproponować obiekt o mniejszych gabarytach ,,okrojonym” programie funkcjonalnym lub wskazać lokalizację alternatywną korzystając z zapisu zawartego w ppkt 2.2 – Zakres opracowania w pkt 2 – Opisu przedmiotu konkursu – Rozdział II Regulaminu konkursu – w brzmieniu:

 ,, ….Zamawiający dopuszcza rozszerzenie obszaru opracowania określonego w Etapie I konkursu, jeśli Uczestnik uzna, za zasadne powiązać przestrzennie z nowym zagospodarowaniem obszar wykraczający poza ustalone w regulaminie granice.”

Czy taka praca nie zostanie uznana za nie spełniającą warunków konkursu?

D.        Jak należy potraktować problemy zawarte w pkt 4 – Pytania otwarte- tj. jako dodatkowe – rozszerzające kontekst proponowanych rozwiązań czy wymagające ustosunkowania się do nich poprzez konkretne propozycje funkcjonalno- przestrzenne? Czy w odpowiedzi na nie należy zaproponować rozwiązania wariantowe w stosunku do głównego pomysłu opracowania konkursowego?